Trung tâm đánh giá

Chuyên mục nghiên cứu – đánh giá về các thiết bị, cảm biến thông minh, phần mềm và nền tảng quản lý IoT cũng như nhận xét về tính thực tiễn và giá trị mang lại khi áp dụng công nghệ IoT vào các mục đích khác nhau trong đời sống.

Connect

Stay in the Loop

Subscribe to receive our latest & exclusive updates!

By submitted this box, you confirm that you have read and are agreeing to our terms of use regarding the storage of the data submitted through this form.